3/23/19 - claire rousay @ AP Art Lab (San Antonio, TX)

5/2/19 - claire rousay + Carol Genetti @ Elastic Arts (Chicago, IL)

5/3/19 - claire rousay + Katinka Kleijn + Graham Stephenson @ Elastic Arts (Chicago, IL)

5/4/19 - claire rousay @ May Chapel in Rose Cemetary (Chicago, IL)

5/6/19 - claire rousay @ Experimental Sound Studio (Chicago, IL)